Round steel link chain making for 30+ years

શાંઘાઈ ચિગોંગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કો., લિ

(રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન ઉત્પાદક)

DIN 764 અને DIN 766 સાંકળો

 • કન્વેયર અને એલિવેટર સાંકળો

  કન્વેયર અને એલિવેટર સાંકળો

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો

  SCIC પ્રતિ રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન્સનું ઉત્પાદન કરે છે

  DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને

  DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો, બકેટ એલિવેટરમાં એપ્લિકેશન માટે,

  કન્વેયર અને સ્ક્રેપર.

  અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં,

  સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ ફરકાવવું.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 42*118mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 42*118mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 39*109mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 39*109mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 36*101mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 36*101mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 33*92mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 33*92mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 30*84mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 30*84mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 26*73mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 26*73mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 23*64mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 23*64mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 20*56mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 20*56mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 18*50mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 18*50mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 16*45mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 16*45mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

 • કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 13*36mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  કન્વેયર અને એલિવેટર ચેઇન્સ - 13*36mm DIN 766 રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક ચેઇન

  બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપર માટે સાંકળો.

  SCIC બકેટ એલિવેટર, કન્વેયર અને સ્ક્રેપરમાં એપ્લિકેશન માટે, DIN 764 (G30 અને G50, 2010 સંસ્કરણ) અને DIN 766 (2015 સંસ્કરણ) ધોરણો અનુસાર રાઉન્ડ સ્ટીલ લિંક સાંકળોનું ઉત્પાદન કરે છે.અહીં ઉલ્લેખિત સાંકળો લિફ્ટિંગ એસેસરીઝ, સ્લિંગ અથવા અન્ય કોઈપણ ઓવરહેડ હોસ્ટિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાશે નહીં.

123આગળ >>> પૃષ્ઠ 1/3

તમારો સંદેશ છોડો:

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો